O Pola Esperantisto

Czasopismo Pola Esperantisto (Polski Esperantysta) ukazało się w 1906 we Lwowie początkowo jako organ lokalnego Towarzystwa Esperanckiego. Od 1908 było wydawane w Warszawie jako organ polskich esperantystów. Do 1914 jego redaktorem naczelnym był Leon Zamenhof, brat twórcy esperanta. W początkowych latach I wojny światowej (i kilkakrotnie w latach późniejszych) Pola Esperantisto nie ukazywało się, albo ukazywało się nieregularnie.

Po II wojnie światowej do 1990 Pola Esperantisto było wydawane jako organ Polskiego Związku Esperantystów. Po kilkuletniej przerwie Pola Esperantisto zostało wznowione w 2004 w wydawnictwie HEJME (Kazimierz Leja) jako magazyn społeczno-kulturalny, nie związany z PZE. W 2008 Pola Esperantisto ponownie stało się organem Polskiego Związku Esperantystów i do 2012 było wydawane w Nowym Sączu, ówczesnej siedzibie PZE (Halina Komar, Danuta Kowalska). W roku 2012 redaktorem naczelnym była Barbara Pietrzak. Od 2013 redakcja Pola Esperantisto znajduje się w Łodzi. Obecnie redaktorami są: Robert Kamiński i Teresa Nemere.

Pola Esperantisto (w różnym stopniu w swojej ponad 100-letniej historii) służyło czytelnikom informacjami na temat polskiego i światowego ruchu esperanckiego, działalności polskich esperantystów. Zawierało porady językowe i wyjaśnienia gramatyczne. Znaczącą rolę odgrywała oryginalna  literatura esperancka i tłumaczenia, artykuły o Polsce. Warto odnotować, iż na łamach Pola Esperantisto jako tłumacz zadebiutował Julian Tuwim – znany polski poeta - swymi esperanckimi przekładami poezji Leopolda Staffa, Kazimierza Przerwy-Tetmajera i Juliusza Słowackiego.

Adres korespondencyjny Redakcji:

Pola Esperantisto
ul. Gen. Wł. Andersa 37/59a
00-159 Warszawa.

Elektronicznie: rk-lodzo@poczta.wp.pl i teresa.nemere@op.pl

Abonament

W 2016 za 6 numerów wynosi:

  • Polska – 50 zl,
  • zagranica – 20 euro.

w 2012 za 6 numerów wynosiła:

  • Polska – 45 zl,
  • zagranica – 20 euro.

Opłaty w złotych lub euro należy wpłacać na adres:

Polski Związek Esperantystów, ul. Gen. Wł. Andersa 37/59a, 00-159 Warszawa.
Numer konta 37 2130 0004 2001 0558 6110 0002
Zamówienia należy opatrzyć informacją, iż chodzi o abonament Pola Esperantisto.

UWAGA: Do opłat w euro należy dodać 10 euro na koszty bankowe.

Pola Esperantisto  można abonować poprzez konto w UEA: peaa-v; Dokładne informacje nt. sposobu wnoszenia opłat znajdują się na stronie: http://www.uea.org/alighoj/pag_manieroj.html

Pola Esperantisto z lat 2004-2007 ukazywało się w Wydawnictwie HEJME.

Pola Esperantisto 4/2016

Oto spis treści numeru 4/2016 Pola Esperantisto:
Redaktoraj vortoj 2
Estraro informas
Robert Kamiński, Helpu renovigi tombon de Ludoviko Zamenhof 3
Aleksander Zdechlik, Lingva problemo post la foriro de Britio el la Eŭropa Unio 4
Eventoj
Adam Wilkus, Jubilea evento en Krakovo 5
Lidia Fit, Solena fino de la Esperanto-kurso en Centro de Pliaĝuloj en Wrocław 8
Stanisław Polanowski, Esperanto-renkonto sur Ĉantorio 9
Małgosia Komarnicka, La sorĉa renkontiĝo kun Halina Kuropatnicka-Salamon 11
Mojose
Łukasz Żebrowski, Kunveno de PEJ dum ARKONES 12

Pola Esperantisto 3/2016

Oto spis treści numeru 3/2016 Pola Esperantisto:
Redaktoraj vortoj 2
Eventoj
Robert Kamiński, 35-a Pola Esperanto-Kongreso 3
Jadwiga Greger, Svedoj kongresis en Pollando 8
Małgorzata Komarnicka, Interkultura Majrendevuo - Esperanto en Wrocław 10
Robert Kamiński, Nova surpriza ZEO en Bydgoszcz 15
Teresa Pomorska, Venu denove al Duszniki Zdrój 17
Varsovia Vento, Scienca pikniko en Varsovio daŭre kun Esperanto 18
Alina Mozer, Vizito en liceo 18
Robert Kamiński, Nokto de Sienkiewicz-literaturo 19
Mojose

Pola Esperantisto 2/2016

Oto spis treści numeru 2/2016 Pola Esperantisto:
Redaktoraj vortoj .... 2
Eventoj
Roman Dobrzyński - Antaŭ 99 Jaroj en Varsovio … 3
I. Tomaszewska - La 60-a datrev. de PEA filio kaj la 3-a E-Printempo en Szczecin … 6
Robert Kamiński - Ekspozicio de Esperantaj poŝtkartoj … 9
Małgosia Komarnicka - Vortbeleco en Esperanto … 10
Mojose
Piotr Hołda - Esperanto dum Slot en 2016 … 11
Temo de la IJK: aktivado … 12
Eblas jam aliĝi al JES . 12
Raportoj, rakontoj
Elżbieta Karczewska - Nepalo – lando sur la mondtegmento … 12

Pola Esperantisto 1/2016

Oto spis treści numeru 1/2016 Pola Esperantisto:
Redaktoraj vortoj. 2
Estraro informas
Decidoj de Ĉefa Estraro de PEA, 4
Eventoj
Robert Kamiński - Ni prezentu Esperanton dum amasaj okazaĵoj 4
Halina Komar - Multgeneracia Vilaĝo – Esperanto 6
Anna Laskowska - Esperanto sur poŝtkartoj - lernantoj de Lublin premiitaj 9
Mojose
Komitatanoj! TEJO-anoj! Aktivuloj! Geamikoj! 10
Raportoj, rakontoj
Ilona Koutny - Raporto pri la interlingvistika sesio en UAM 11
Vizitindaj lokoj

Pola Esperantisto 6/2015

Oto spis treści numeru 6/2015 Pola Esperantisto:
Redaktoraj vortoj 2
Eventoj
Stanisław Mandrak, - GRUPE - 19 Gliwice’a Rendevuo de esperantistoj 3
Małgorzata J. Komarnicka, - Internacia simpozio helpe de la lingvo Esperanto por neesperantistoj 5
UEA, Ĝenerala Konferenco de Unesko finiĝis – Zamenhof omaĝota” 7
Mojose
Tobiasz Kubisiowski, - En Eger okazis la 7-a Junulara E-Semajno 8
Raportoj, rakontoj
Nazi Sola, - Wojtek (soldat-urso) en la pola armeo 8
Andreo Bach, - En nia rondo gaja 12

Pola Esperantisto 5/2015

Oto spis treści numeru 5/2015 Pola Esperantisto:
Redaktoraj vortoj    2
Eventoj
L. Kordylewski, - Esperanto - Lingvo sen limoj” - biblioteka ekspozicio en Kraków  3
Bohdan Wasilewski, - Ni preĝis en Częstochowa    5
Terese Nemere, - Mia muziko por paco    7
Mojose
Anna Maria Koniecpolska-Lachowska, - La granda projekto „Grundtvig” finiĝis    9
Mariusz Hebdzyński, - Esperanto dum Ekonomia Forumo en Krynica-Zdrój    11
Raportoj, rakontoj
Alvoko    13
Ilona Koutny, - Riĉa septembra programo en Poznań    14

Pola Esperantisto 4/2015

Oto spis treści numeru 4/2015 Pola Esperantisto:
Redaktoraj vortoj    2
Eventoj
Tomasz Bedyński, - Novaĵoj el Sopot 3
Bogusława Bronowska, - Feriado en Mielno 2015 4
Lidia Fit, - Kun rideto pri Esperanto 5
Teresa Nemere, - Sukcesa Internacia Esperanto Feriado en Duszniki-Zdrój 6
Ewa Siurawska, - Pri ankoraŭ unu E-aranĝo, sed ĉi-foje kun Alvoko 7
Edward Kozyra, - Meritkruco po esperantisto 10

Pola Esperantisto 6/2012

W numerze m.in.: ostatnie informacje (Kłodzko/Wrocław, Warszawa, Bydgoszcz) dot. wydarzeń związanych ze 125-leciem esperanta, a także podsumowanie wielkiej akcji informacyjnej UEA e-125; Polskojęzyczne informacje dotyczą bieżących prac ZG PZE i Światowego Związku Esperantystów. Wywiad z kuratorem wystawy “Zamenhof w Warszawie”, M. Mórawiecką nawiązuje do wielotygodniowego wydarzenia w Muzeum Woli, oddziale Muzeum Historii m.st. Warszawy. Esperantyści aktywnie działają nie tylko na rzecz esperanta, ale są również animatorami działań w swoich środowiskach.

Pola Esperantisto 5/2012

W numerze m.in.: dalsze informacje i raporty (Warszawa, Bydgoszcz, Rotterdam) dot. wydarzeń związanych ze 125-leciem esperanta; Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje wystawa i konferencja na ten temat w siedzibie Senatu PR. ZG PZE informuje o Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów, planowanym na 19.01.2013 w związku z rezygnacją wszystkich funkcyjnych członków Zarządu. Obszerniej piszemy o Arkonesie w 2012 odznaczonym Nagrodą A. Grabowskiego. Jego uczestnikiem był m.in. Ivan E. Colling z Brazylii, chociaż do Poznania przyjechał jako słuchacz Studiów Interlingwistycznych.

Strony